Blåkorsets Förbund

Jouko Pihos intervju i Tidiningen Svegot

I dag  9.7.2018 Daniel Frändelöv från Tidningen Svegot kontaktade mig och ville ha en intervju om Blåkorsets Förbund.

Här är intervjun: https://www.svegot.se/2018/07/09/nytt-kristet-nationalistiskt-parti-pa-gang-i-finland/

Partiprogram för Blåkorsets Förbund (kort version)

1. Partiets värdegrund Blåkorsets Förbund är ett nationalistiskt och värdekonservativt parti vars värdegrund bygger på kristna och traditionella värderingar. Partiets målsättning är att i all sin verksamhet verka för Finland, finländarna och rättvisa.

2. Migrationspolitiken En suverän stat har egna tydliga gränser som måste bevakas och skyddas. En självständig stat bestämmer vem som tillåts komma hit och vem som beviljas finländskt medborgarskap. Finland måste självt, på nationell nivå, kunna fatta beslut i flykting- och migrationsärenden. Det måste bli ett slut på den överliberala och olagliga invandring som idag orsakar höga kostnader, otrygghet och intern splittring i vårt land. Det är långt mera effektivt att lägga in hjälpåtgärder i krisernas närområden, än att låta folkvandringarna till Europa fortsätta. Finland behöver arbetskraftsinvandring, men den kan inte tillåtas orsaka en snedvridning av arbetsmarknaden. Arbetsplatserna bör i första hand erbjudas finländarna och först därefter utlänningar. Underbetalning som är att betrakta som utnyttjande av arbetskraft, bör ovillkorligen förbjudas.

3. Utrikes- och säkerhetspolitiken Finland bör lämna EU och inte heller gå med i Nato. Finland måste återgå till neutralitet och reell självständighet. Däremot bör vi utveckla det nordiska samarbetet. Grunden för landets försvar ligger i en värnpliktsarmé som skall tryggas genom tillräckliga resurser. Finland bör sträva till försörjningstrygghet så att man har tillräcklig tillgång till mat, vatten och energi vid en eventuell krissituation. Ett land som är beroende av andra är inte självständigt.

4. Socialpolitiken Samhället måste under alla omständigheter kunna tillgodose sina medborgares grundläggande försörjningsbehov. Vi skall ta ansvar för och ha omsorg om fattiga, utslagna, åldringar och de pensionärer som tvingas leva på de lägsta pensionerna Pensionerna bör höjas och indexjusteringarna slopas.

5. Finanspolitiken Finland bör återfå sin finanspolitiska självständighet vilket betyder att Finland går ur eurounionen och inte längre upptar lån mot ränta från internationella affärsbanker. I stället bör Finlands centralbank återinföra den egna valutan, dvs. finska mark. Entreprenörskap och initiativrikedom vilka i sin tur genererar arbetsplatser bör uppmuntras och underlättas. Omåttlig byråkrati och onödig reglering bör avskaffas. Företagsamhet som gynnar användningen av Finlands mångsidiga och rika naturtillgångar bör understödas. Vi motsätter oss den planerade social- och hälsovårdsreformen (Sote) eftersom den skulle leda till en alltför långtgående privatisering, förvirring och ojämlikhet.

6. Beskattning Beskattningen måste vara rättvis, motiverande, konsekvent och förutsebar. Låginkomsttagarna bör få skattelättnader.

7. Lag och ordning Direkta mutbrott och strukturell korruption inom t.ex. polis- och rättsväsendet bör åtgärdas och ev. politiska titlar fråntas den skyldige. Tjänstemans missbruk av tjänsteställning eller myndigheters godtyckliga handlande vid t.ex. vid omhändertagande av barn ska tas upp till behandling liksom olagligt förfarande utfört av myndigheter. Medborgarna måste kunna lita på myndigheterna och rättsväsendet i alla situationer.

8. Mediepolitik Medierna bör vara fria och självständiga med rätt att granska politiker och tjänstemän i stället för att såsom idag, utgöra en del av maktmaskineriet.

Partiprogram för Blåkorsets Förbund (lång version)

1. Partiets värdegrund

Blåkorsets Förbund är ett nationalistiskt och värdekonservativt parti vars värdegrund bygger på kristna och traditionella värderingar. Partiets målsättning är att i all sin verksamhet verka för Finland, finländarna och rättvisa.

2. Migrationspolitiken

En suverän stat har egna tydliga gränser som måste bevakas och skyddas. En självständig stat bestämmer vem som tillåts komma hit och vem som beviljas finländskt medborgarskap. Finland måste självt, på nationell nivå, kunna fatta beslut i flykting- och migrationsärenden. Det måste bli ett slut på den överliberala och olagliga invandring som idag orsakar höga kostnader, otrygghet och intern splittring i vårt land. Det är långt mera effektivt att lägga in hjälpåtgärder i krisernas närområden, än att låta folkvandringarna till Europa fortsätta. Asylcentralerna bör drivas av staten i stället för av privata aktörer som eftersträvar ekonomisk vinst av flyktingmottagandet.

Finland behöver arbetskraftsinvandring, men den kan inte tillåtas orsaka en snedvridning av arbetsmarknaden. Arbetsplatserna bör i första hand erbjudas finländarna och först därefter utlänningar. Underbetalning som är att betrakta som utnyttjande av arbetskraft, bör ovillkorligen förbjudas.

3. Utrikes- och säkerhetspolitiken

Finland bör gå ut ur EU och inte heller gå med i Nato. Finland måste återgå till neutralitet och reell självständighet. Däremot bör vi utveckla det nordiska samarbetet. Grunden för landets försvar ligger i en värnpliktsarmé som bör tryggas genom tillräckliga resurser. Finland bör sträva till försörjningstrygghet så att man har tillräcklig tillgång till mat, vatten och energi vid en eventuell krissituation. Ett land som är beroende av andra är inte självständigt.

4. Socialpolitiken

Samhället måste under alla omständigheter kunna tillgodose sina medborgares grundläggande försörjningsbehov. Vi bör ta ansvar för och ha omsorg om fattiga, utslagna, åldringar och de pensionärer som tvingas leva på de lägsta pensionerna Pensionerna bör höjas och indexjusteringarna slopas.

5. Regionalpolitiken

Hela Finland bör utvecklas och inte bara storstäderna. Den planerade landskapsreformen är dock onödig och ökar enbart byråkratin och kostnaderna.

6. Finanspolitiken

Finland bör återfå sin finanspolitiska självständighet vilket betyder att Finland går ur eurounionen och inte längre upptar lån mot ränta från internationella affärsbanker. I stället bör Finlands centralbank återinföra den egna valutan, dvs. finska mark. De små och medelstora företagen är de som sysselsätter flest människor i vårt land. Företagsamhet, entreprenörskap och initiativrikedom vilka i sin tur genererar arbetsplatser bör stödas, uppmuntras och underlättas. Omåttlig byråkrati och onödig reglering bör avskaffas.

Företagsamhet som gynnar användningen av Finlands mångsidiga och rika naturtillgångar bör understödas förutsatt att verksamheten är hållbar ur miljösynpunkt och som är ekonomiskt försvarbar.

Chefernas överhöga löner, bonusar, pensioner och avgångsvederlag bör sänkas till en rimlig nivå och de växande skillnaderna i medborgarnas inkomster måste stävjas. Klyftan mellan fattiga och rika måste minskas för ökad rättvisa men också för att vi ska kunna bibehålla det sociala lugnet.

Olika typer av onödiga understöd och utvecklingsbiståndet kan helt slopas eller åtminstone minskas kännbart. Det är inte rätt att de finländska skattebetalarnas pengar, i stället för att gå till den tilltänkta utvecklingshjälpen, hamnar i fickorna på kriminella, korrumperade myndigheter och den redan rika eliten. Det är bättre att det årliga utvecklingsbiståndet på ca 1 miljard går till att hjälpa finländarna.

Inom jordbruket bör vi sträva efter att vara självförsörjande så långt det är möjligt. De småskaliga och familjedrivna jord- och skogsbruken samt ekoproduktionen bör uppmuntras och stödas. Vi bör sträva efter att slopa jordbruksstöden. I stället bör man övergå till ett obyråkratiskt och rättvist system där odlaren slipper förnedras och där man direkt erkänner värdet på det arbete som utförs inom primärproduktionen och odlaren slipper ansöka om statligt stöd.

Staten bör överhuvudtaget inte betala ut några företagsstöd men om det görs, så bör detta inte ske automatiskt år efter år till storföretag utan snarare till småföretag och företag som utvecklar nya innovationer. Statsstödet får inte ge möjlighet till fuskföretag som, efter att statsstödet inte längre utbetalas, försätts i konkurs. T.ex. bör energisubventionerna avskaffas och all energiproduktion ske under samma förutsättningar.

Finlands naturresurser, såsom malm- och vattenresurser, tillhör Finland och finländarna och därför ska i första hand finländska företag ha tillgång till vår gemensamma nationalskatt. Principen om inmutningsrätt som härrör sig från 1700-talet ger den som upptäckt en mineralfyndighet också rätten till den. Denna princip bör ändras. Om det pga otillräckligt kapital inte hittas privata företag inom gruvindustrin i Finland så bör staten grunda statsägda bolag för malmutvinning. Utländska gruvbolag bör betala en tillräckligt hög gruvskatt. Idag har Finland knappt någon ekonomisk nytta av de rikedomar som finns i den egna marken – den är närmast indirekt och inskränker sig till de skatter arbetstagarna betalar.

Staten och kommunerna skall ansvara för de viktiga grundläggande samhällsfunktionerna. Dessa ska inte tillåtas övertas av utländska storföretag med vinstsyfte, ett exempel är hälsovården som inte helt kan privatiseras. Den privata hälsovården kan utgöra ett komplement men den kan inte helt ersätta den kommunala hälsovården.

Blåkorsets Förbund motsätter sig den planerade social- och hälsovårdsreformen (Sote) eftersom den skulle leda till en alltför långtgående privatisering som i sin tur leder till ojämlikhet.

Av samma orsak bör ansvaret för eldistributionen, vägarna och tågtrafiken återföras till staten. Också avregleringen av taxitrafiken bör dras tillbaka av säkerhetsmässiga och kostnadsmässiga orsaker.

De multinationella företagens dominans och därigenom det alltför stora inflytandet över kapitalet bör bromsas. Finländarnas arbetsplatser är viktigare än de multinationella bolagens vinster.

Arbetslösheten måste avskaffas genom att den finländska arbetskraften gynnas framom billig utländsk arbetskraft. I de fall man använder sig av utländsk arbetskraft ska finländska arbetsvillkor gälla.

Att vara aktiv och företagsam skall belönas – inte tvärtom.

Det måste alltid vara mera lönsamt att ta emot ett arbete framom att leva på olika ekonomiska bidrag. En rejäl löneförhöjning måste ges åt dem som arbetar inom lågavlönade branscher. Lönenivån borde vara sådan att man klarar sig ekonomiskt på ett heldagsarbete också i landets större städer.

Boendekostnaderna är alldeles för höga i Finland och de måste märkbart minskas. Staten bör producera billiga bostäder utan vinstsyfte.

7. Beskattning

Beskattningen måste vara rättvis, motiverande, konsekvent och förutsägbar. Låginkomsttagarna bör få skattelättnader.

8. Lag och ordning

Direkta mutbrott och strukturell korruption inom t.ex. polis- och rättsväsendet bör åtgärdas och ev. politiska titlar fråntas den skyldige. Tjänstemans missbruk av tjänsteställning eller myndigheters godtyckliga handlande vid t.ex. vid omhändertagande av barn och  ska tas upp till behandling liksom olagligt förfarande utfört av myndigheter. Medborgarna måste kunna lita på myndigheterna och rättsväsendet i alla situationer.

9. Mediepolitiken

Medierna bör vara fria och självständiga med rätt att granska politiker och tjänstemän i stället för att såsom idag, utgöra en del av maktmaskineriet med samma politiska budskap som makthavarna förmedlar idag, dvs. EU-vänlig propaganda. Maktens vakthundar har förvandlats till maktens pudlar vilket är fel eftersom det strider mot principerna om maktfördelning.

10. Finländarnas gemensamma förbund

Blåkorsets Förbund vill vara en kraft som förenar finländarna till att försvara gemensamma värden såsom självständighet, nationalism, rättvisa och traditionella värderingar.

Ordförande Jouko Pihos intervju i svenskspråkiga dagstidningar

Ordförande Jouko Pihos intervju i svenskspråkiga dagstidningar

Jouko Piho blev intervjuad på fredag 6.7.2018 om ett beslut att bilda ett nytt parti av redaktören på Nyhetsbyrån SPT Henri Forss.

Intervjun återges till att börja med i tidningarna Vasabladet och Hufvudstadsbladet, först i deras nätupplaga och sedan i tidningarna.

Länkar: https://www.hbl.fi/artikel/blakorsets-forbund-vill-bli-ett-nytt-kristet-nationalistisk-parti-finlandssvenskar-valkomna/ ja https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/213162 .

Blåkorsets Förbund

Den 20.6.2018 grundades i Helsingfors ett nytt förbund med namnet Blåkorsets Förbund som har satt som mål att bli ett fosterländskt och nationalistiskt parti som modigt står för kristna och konservativa värderingar. För Blå korsets Förbund är fosterlandet Finland och finländarna viktigare än den internationella finans- och maktelitens globala strävan efter att utplåna nationalstaterna, förstöra traditionella värden och överta som en polisstat kontroll över en enda världsregering.

Blåkorsets Förbunds högsta prioritet är att öka säkerheten genom att stoppa den för Finland så skadliga laglösa migrationen och islamiseringen. Utöver detta kommer det nya partiet att arbeta för många andra viktiga frågor såsom Finlands farväl till euron och EU, samt en övergång till en självständig ekonomisk demokrati där finska statens centralbank själv ger ut behövlig valuta, dvs. finska mark.

Till ordförande för den nya föreningen Blåkorsets Förbund valdes Jouko Piho från Lovisa som är initiativtagare till det nya partiförslaget. Andra styrelsemedlemmar är viceordförande Jani Leppäjärvi från Torneå samt Veli-Matti Mars från Vanda, Hannele Tikkanen från Järvenpää och Jaana Tamminen från Helsingfors.

Föreningen har nu inlett insamlingen av 5000 supporterkort. Blåkorsets Förbunds målsättning är att ställa upp i riksdagsvalet 2019.

Personer som understöder projektet kan skriva ut supporterkort på adressen https://vaalit.fi/documents/5430845/7657340/A6L-kokoinen+kannattajakortti/14806ee3-b7b9-4a6f-87e0-90dd53f792fb/A6L-kokoinen+kannattajakortti.pdf och posta kortet till adressen Jouko Piho Valkolammentie 26 c F 47, 07910 Valko.

Webbplatsen: www.siniristin-liitto.fi.